Khảo sát địa hình

Khảo sát địa hình

02
năm 2008
02 tháng
Giá gói thầu:
 • 12.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá