Thẩm tra thiết kế BVTC & tổng dự toán

Thẩm tra thiết kế BVTC & tổng dự toán

05
năm 2008
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 25.471.807 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm