Lập hồ sơ và phân tích đánh giá hồ sơ mời thầu thiết bị

Lập hồ sơ và phân tích đánh giá hồ sơ mời thầu thiết bị

07
năm 2008-2010
Từ khi thực hiện dự án đến kết thúc dự án
Giá gói thầu:
 • 12.981.908 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm