Gói thầu Trang thiết bị -máy móc phục vụ hoạt động và dạy nghề

Gói thầu Trang thiết bị -máy móc phục vụ hoạt động và dạy nghề

15
năm 2008-2010
01 tháng
Giá gói thầu:
 • 4.620.924.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết của kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cao năng lực hoạt động Trung tâm Giới thiệu việc làm giai đoạn 2007-2010

  Đây là thông tin chi tiết của kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cao năng lực hoạt động Trung tâm Giới thiệu việc làm giai đoạn 2007-2010