Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán

Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán

04
Năm 2008-2009
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 401.377.040 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc dự án Đầu tư xây dựng công trình sửa chữa cải tạo nâng cấp Trường THPT Lê Quý Đôn