Xây dựng nền,mặt đường đoạn 2(Km6+00-Km10+00,phần khối lượng còn lại)

Xây dựng nền,mặt đường đoạn 2(Km6+00-Km10+00,phần khối lượng còn lại)

02
Quý IV năm 2008
180 ngày lịch
Giá gói thầu:
 • 5.307.540.537 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu