Chi phí GS thi công xây lắp

Chi phí GS thi công xây lắp

Gói 2
Quý IV/2008
95 ngày
Giá gói thầu:
 • 96.439.245 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án