Chi phí xây lắp + ĐBGT

Chi phí xây lắp + ĐBGT

Gói 5
Quý IV/2008
95 ngày
Giá gói thầu:
 • 4.559.243.945 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án