Thiết kế bản vẽ thi công, lập tông dự toán

Thiết kế bản vẽ thi công, lập tông dự toán

01
tháng 11/2008
thnág 11/2008
Giá gói thầu:
 • 217.154.000.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Có sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm