Gói thầu XL05- Xây lắp dự án thành phần số 05 “Di dời và tái lập lưới điện trung hạ thế khu vực phường Nguyễn Thái Bình – Quận 1”

Gói thầu XL05- Xây lắp dự án thành phần số 05 “Di dời và tái lập lưới điện trung hạ thế khu vực phường Nguyễn Thái Bình – Quận 1”

XL05
Tháng 11/2008
09 tháng
Giá gói thầu:
 • 3767713000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá