Thi công xây lắp và cung cấp các vật tư còn lại

Thi công xây lắp và cung cấp các vật tư còn lại

04
10/2008
Theo tiến độ công trình
Giá gói thầu:
 • 1.073.782.390 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói