Cung cấp thiết bị thí nghiệm hoá dầu

Cung cấp thiết bị thí nghiệm hoá dầu

01
27/10/2008 đến 28/11/2008
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 6.420.500 (VND)
 • Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói