Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Xây dựng công trình phòng bảo hiểm khu vực Cẩm Lệ Hoà Vang – Bảo Việt Đà Nẵng

Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Xây dựng công trình phòng bảo hiểm khu vực Cẩm Lệ Hoà Vang – Bảo Việt Đà Nẵng

Tên chủ đầu tư: Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt
Số hiệu: 2667/2008/QĐ/TGĐ-BHBV
Ngày ban hành: 26/09/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt
Số hiệu: 2973/2008/Q§/TG§-BHBV
Ngày ban hành: 24/10/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Bảo hiểm
Nguồn vốn: Vốn tự có của Công ty ,
Tổng mức đầu tư:
  • 1837845000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Xây dựng công trình phòng bảo hiểm khu vực Cẩm Lệ Hoà Vang – Bảo Việt Đà Nẵng (1 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    1 X©y l¾p c«ng tr×nh phßng b¶o hiÓm khu vùc CÈm LÖ Hoµ Vang – B¶o ViÖt §µ N½ng
  • 1488251785 (VND)
  • Vốn tự có của Công ty Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển thang 11/2008Trọn gói 8 thang