Xây lắp, thiết bị

Xây lắp, thiết bị

01
Năm 2008-2009
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 2.048.493.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu gói thầu Xây lắp, thiết bị thuộc dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Minh Quang, xã Tịnh Hoà, huyện Sơn Tịnh