Gói thầu số 3: Km 10+00 đến Km 15+00 (bao gồm cả cầu Kênh Phước Hoà và TKBVTC)

Gói thầu số 3: Km 10+00 đến Km 15+00 (bao gồm cả cầu Kênh Phước Hoà và TKBVTC)

3
Quý III/2008
24 tháng
Giá gói thầu:
 • 112.118.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành – Đức Hoà, thuộc các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Long An