Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật

Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật

1
Đã thực hiện
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 8.323.327 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm