Gói thầu xây lắp công trình: Đường giao thông nội bộ đoạn D1-A3 (từ đường Duy Tân đến đường Ure), khu vực I, khu phía bắc phường Duy Tân, thị xã Kon Tum

Gói thầu xây lắp công trình: Đường giao thông nội bộ đoạn D1-A3 (từ đường Duy Tân đến đường Ure), khu vực I, khu phía bắc phường Duy Tân, thị xã Kon Tum

1
tháng 10 đến tháng 11 năm 2008
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 2559871111.00 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu gói thầu xây lắp công trình: Đường giao thông nội bộ đoạn D1-A3 (Từ đường Duy Tân đến đường Ure), Khu vực I, khu phía Bắc phường Duy Tân , thị xã Kon Tum