Xây dựng nâng cấp trường Mầm non 2

Xây dựng nâng cấp trường Mầm non 2

01
Quý IV năm 2008
07 tháng (kể cả ngày nghỉ và ngày lễ)
Giá gói thầu:
 • 6.159.435.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng nâng cấp Trường Mầm non 2