Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán

Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán

3
Đã thực hiện
14 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.634.588 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm