Mua máy vi tính

Mua máy vi tính

1
45 ngày kể từ 03/11/2008
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 99200000 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Mua máy vi tính