gói thầu số 01: Km 0 + 00 -:- Km 4 + 00

gói thầu số 01: Km 0 + 00 -:- Km 4 + 00

2
Hoàn thành trước ngày 31/12/2008
2008-2009
Giá gói thầu:
 • 5676400000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Đường giao thông Pi Toong – Trung tâm xã Mường Trai