Gói thầu số 38: Tư vấn kiểm định chất lượng công trình các gói thầu xây lắp số 15, 16, 17, 18, 19, 20

Gói thầu số 38: Tư vấn kiểm định chất lượng công trình các gói thầu xây lắp số 15, 16, 17, 18, 19, 20

38
Quý IV/2010 (chỉ thực hiện khi thấy cần thiết)
Trình duyệt sau
Giá gói thầu:
 • 733.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành – Đức Hoà, thuộc các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Long An