Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm đồ dùng lớp học, học phẩm học sinh và đồ dùng dạy học cho chương trình chuẩn bị tiếng việt

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm đồ dùng lớp học, học phẩm học sinh và đồ dùng dạy học cho chương trình chuẩn bị tiếng việt, Dự án giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn,

Tên dự án:Dự án giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
Tên gói thầu:Mua sắm đồ dùng lớp học, học phẩm học sinh và đồ dùng dạy học cho chương trình chuẩn bị tiếng việt
Nguồn vốn:Viện trợ
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Chào hàng cạnh tranh ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Lãng – tỉnh Lạng Sơn: ĐT: 880320: Email:phonggdvla08@yahoo.com
24/08/2008 đến 28/08/2008
500.000 (VND)
28/08/2008 08:30
28/08/2008 08:30