Phần mềm và dịch vụ

Phần mềm và dịch vụ

01
Q.IV 2008
03 tháng
Giá gói thầu:
 • 957.000.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Phần mềm và dịch vụ