Xây dựng đoạn tuyến Km95+750 – Km99+750 và thiết kế bản vẽ thi công

Xây dựng đoạn tuyến Km95+750 – Km99+750 và thiết kế bản vẽ thi công

01
Quý IV năm 2008
24 tháng
Giá gói thầu:
 • 74096026616 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá