Đo đạc lập bản đồ địa chính,đăng ký đất đai,cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ địa chính 4 xã(Thành Công,Bình Tân,Long Vĩnh,Long Bình) huyện Gò Công Tây tỉnh Tiền Giang

Đo đạc lập bản đồ địa chính,đăng ký đất đai,cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ địa chính 4 xã(Thành Công,Bình Tân,Long Vĩnh,Long Bình) huyện Gò Công Tây tỉnh Tiền Giang

TG-T-003
Quý 4/2008
18 tháng
Giá gói thầu:
 • 280.000 (USD)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá