Mua sắm thiết bị tin học cho cấp xã

Mua sắm thiết bị tin học cho cấp xã

TG-G-006
Quý 2/2009
18 tháng
Giá gói thầu:
 • 68.000 (USD)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói