Gói thầu số 35: Bảo hiểm công trình cho các gói thầu xây lắp số 12, 13, 14, 15, 20

Gói thầu số 35: Bảo hiểm công trình cho các gói thầu xây lắp số 12, 13, 14, 15, 20

35
Quý III/2008
Theo quy định hiện hành
Giá gói thầu:
 • 3.361.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành – Đức Hoà, thuộc các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Long An