San lấp mặt bằng

San lấp mặt bằng

1
Quý IV/2008
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 2.219.837.709 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Quảng trường UBND huyện Phong Điền