G.T: Xây lắp (Gói số 04) thuộc Dự án San gạt mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 6 thị xã Lai Châu (Giai đoạn 1)

G.T: Xây lắp (Gói số 04) thuộc Dự án San gạt mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 6 thị xã Lai Châu (Giai đoạn 1)

G.T: Xây lắp (Gói số 04)

Thuộc D.A “San gạt mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 6 thị xã Lai Châu (Giai đoạn 1)”

Nguồn vốn: Hạ tầng tỉnh huyện mới chia tách và các nguồn vốn khác theo kế hoạch hàng năm của tỉnh

Bên mời thầu: Ban QLDA thị xã Lai Châu – tỉnh Lai Châu

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT: từ 8 giờ, ngày 12/9/2008 đến trước 8 giờ, ngày 26/9/2008 (trong giờ hành chính)

Đ.Đ: Văn phòng Ban QLDA thị xã Lai Châu, phường Đoàn Kết, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu. Điện thoại: (0231) 878526; Fax: (0231) 878526

Giá bán: 1.000.000 đồng

Thời điểm đóng thầu: 8 giờ, ngày 26/9/2008.