Giám sát kỹ thuật, lắp đặt thiết bị

Giám sát kỹ thuật, lắp đặt thiết bị

04
Quý 4 năm 2008
20 ngày
Giá gói thầu:
 • 10.256.354 (VND)
 • Vốn sự nghiệp
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: