Cung cấp màn, rèm, đệm, gối, drap giường

Cung cấp màn, rèm, đệm, gối, drap giường

18
2 tháng
5 tháng
Giá gói thầu:
 • 1.069.040.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Khu nghỉ dưỡng Trung ương tại thị trấn Lăng Cô