Thông báo mời thầu G.T: Xây lắp

Thông báo mời thầu G.T: Xây lắp

G.T: Xây lắp

Thuộc D.A “Nhà làm việc”

Nguồn vốn: Ngân sách xã và vốn huy động khác

Bên mời thầu: UBND xã Lộc Thọ

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT: từ 8 giờ, ngày 11/9/2008 đến trước 8 giờ 30, ngày 26/9/2008 (trong giờ hành chính)

Đ.Đ: UBND xã Lộc Thọ, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội. Điện thoại: (0343) 642233

Giá bán: 1.000.000 đồng

Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30, ngày 26/9/2008.