Hạ tầng phố chợ xã Hòa bình

Hạ tầng phố chợ xã Hòa bình

01
07/11/2008
06 tháng
Giá gói thầu:
 • 2.165.912.267 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Hạ tầng phố chợ xã Hòa bình