Mua sam nang cap thiet bi tin hoc

Mua sam nang cap thiet bi tin hoc

Goi so 1
14h ngay 10/11/2008
trong nam 2008
Giá gói thầu:
 • 523522000 (VND)
 • Vốn sự nghiệp
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: De an ung dung CNTT trong quan ly Benh vien tai Benh vien da khoa TT Tinh Lang Son