Gói thầu số 10:Km 35+00 đến Km 40+00 không bao gồm cầu Nhưng Miên, Mỏ Chày, Kinh Biển, So Đũa (bao gồm TKBVTC)

Gói thầu số 10:Km 35+00 đến Km 40+00 không bao gồm cầu Nhưng Miên, Mỏ Chày, Kinh Biển, So Đũa (bao gồm TKBVTC)

10
Quý III/2008 đến quý II/2009
24 tháng
Giá gói thầu:
 • 76.986.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn – Đất Mũi, tỉnh Cà Mau.