Thi công xây dựng công trình nối đường An Hà Quảng Phú – đường Nam Quảng Nam

Thi công xây dựng công trình nối đường An Hà Quảng Phú – đường Nam Quảng Nam

01
Quý 1 năm 2009
210 ngày
Giá gói thầu:
 • 15.082.852.338 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu công trình nối đường An Hà Quảng Phú – đường Nam Quảng Nam