Thông báo mời thầu gói thầu: Goí thầu số 3: Mua sắm máy móc thiết bị lẻ

Thông báo mời thầu gói thầu: Goí thầu số 3: Mua sắm máy móc thiết bị lẻ, Báo cáo đầu tư trang thiết bị lẻ năm 2008 của Xí nghiệp sửa chữa máy bay A75

Tên dự án:Báo cáo đầu tư trang thiết bị lẻ năm 2008 của Xí nghiệp sửa chữa máy bay A75
Tên gói thầu:Goí thầu số 3: Mua sắm máy móc thiết bị lẻ
Nguồn vốn:Vốn tự có của Công ty
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Chào hàng cạnh tranh ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Xí nghiệp sửa chữa máy bay A75, Sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Tel: 84-8-8440443; fax 84-8-8445120
22/09/2008 đến 25/09/2008
0 (VND)
25/09/2008 09:00
25/09/2008 09:00