Kiểm định và chứng nhận chất lượng công trình

Kiểm định và chứng nhận chất lượng công trình

6
Năm 2008-2009
Năm 2009
Giá gói thầu:
 • 43.824.742 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng trụ sở Ủy ban nhân dân, Phường đội và Trạm y tế phường 4 quận 5