Gói thầu số 10: Thuốc đông dược cho các trạm Y tế xã

Gói thầu số 10: Thuốc đông dược cho các trạm Y tế xã

10
Tháng 11 – 12 năm 2008
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 277.273.000 (VND)
 • Vốn sự nghiệp
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu mua thuốc cho Bệnh viện Đa khoa và trạm Y tế huyện Long Phú năm 2009