Trường tiểu học Tân Hiệp, huyện Phú Giáo (Gói thầu : Xây dựng) – Kế hoạch đấu thầu: Trường tiểu học Tân Hiệp, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

Trường tiểu học Tân Hiệp, huyện Phú Giáo (Gói thầu : Xây dựng) – Kế hoạch đấu thầu: Trường tiểu học Tân Hiệp, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

1
Quý IV năm 2008
300 ngày (kể cả ngày lễ và ngày nghỉ theo chế độ)
Giá gói thầu:
 • 15.403.336.789 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trường tiểu học Tân Hiệp, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương