Chi phí thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng cải tạo nâng cấp Trường tiểu học Trung An

Chi phí thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng cải tạo nâng cấp Trường tiểu học Trung An

5
Quí I/2009 – Quí II/2009
03 thang
Giá gói thầu:
 • 658.517.088 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Có sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng cải tạo nâng cấp Trường tiểu học Trung An