Xây dựng trường THCS Bình Chuẩn huyện Thuận An tỉnh Bình Dương – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng Trường THCS Bình Chuẩn huyệnThuận An tỉnh Bình Dương

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng Trường THCS Bình Chuẩn huyệnThuận An tỉnh Bình Dương Số gói thầu 1 Thời gian tổ chức đấu thầu Quý IV/2008.Thời gian thực hiện hợp đồng 360 ngày (kể cả ngày lễ và ngày nghỉ theo chế độ) Giá gói thầu: 22.347.862.070 (VND) Nguồn vốn: Vốn Ngân sách tỉnh

1
Quý IV/2008
360 ngày (kể cả ngày lễ và ngày nghỉ theo chế độ)
Giá gói thầu:
 • 22.347.862.070 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng Trường THCS Bình Chuẩn huyệnThuận An tỉnh Bình Dương