Gói thầu số 9: Tư vấn khảo sát, lập TKKT, tổng dự toán, dự toán, lập HSMT xây lắp

Gói thầu số 9: Tư vấn khảo sát, lập TKKT, tổng dự toán, dự toán, lập HSMT xây lắp,lập và cắm cọc GPMB, mốc bảo vệ công trình – Kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Tháp và tuyến nối QL2 – QL32 (tỉnh

9
Quý IV/2007
3 tháng
Giá gói thầu:
  • 3.133.000.000 (VND)
Trái phiếu Chính phủ
* Đấu thầu rộng rãi
* Trong nước
* Không sơ tuyển
Hai túi hồ sơ
* Tư vấn
Theo đơn giá

Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Tháp và tuyến nối QL2 – QL32 (tỉnh Phú Thọ) thuộc Dự án đường Hồ Chí Minh