Gói thầu số 3: Từ Km 15 – Km 23+417 (trừ phạm vi 5 cầu trung: Cầu Kháng Chiến Km 16+366, cầu Đập Đá Km 18+838, cầu Ông Ấu Km 19+989, cầu Mương Trâu Km 21+007, cầu Cái Chai Km 22+170) –

Gói thầu số 3: Từ Km 15 – Km 23+417 (trừ phạm vi 5 cầu trung: Cầu Kháng Chiến Km 16+366, cầu Đập Đá Km 18+838, cầu Ông Ấu Km 19+989, cầu Mương Trâu Km 21+007, cầu Cái Chai Km 22+170) –

3
Quý III/2008
24 tháng
Giá gói thầu:
 • 49.625.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Mỹ An – Vàm Cống, tỉnh Đồng Tháp