Thông báo mời thầu gói thầu: Mua thiết bị tin học

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua thiết bị tin học, Dự án trang thiết bị tin học năm 2008 của Ban kế hoạch đầu tư Tcty HKVN.

Tên dự án:Dự án trang thiết bị tin học năm 2008 của Ban kế hoạch đầu tư Tcty HKVN
Tên gói thầu:Mua thiết bị tin học
Nguồn vốn:Vốn tự có của Công ty
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Chào hàng cạnh tranh ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban Kế hoạch đầu tư-Tcty HKVN, 200 Nguyễn Sơn, long Biên, Hà Nội; Tel: 8732406; FAX: 8732797
06/10/2008 đến 09/10/2008
0 (VND)
09/10/2008 14:30
09/10/2008 14:30