Thông báo mời thầu gói thầu: Khối lớp học (kể cả thử tĩnh cọc)

Thông báo mời thầu gói thầu: Khối lớp học (kể cả thử tĩnh cọc), Trường Mẫu giáo Vĩnh Kim- huyện Châu Thành

Tên dự án:Trường Mẫu giáo Vĩnh Kim- huyện Châu Thành
Tên gói thầu:Khối lớp học (kể cả thử tĩnh cọc)
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Châu Thành; Địa chỉ: Thị trấn Tân Hiệp- huyện Châu Thành- tỉnh Tiền Giang; ĐT: 073.831902
23/09/2008 đến 08/10/2008
1.000.000 (VND)
08/10/2008 14:00
08/10/2008 14:00