Thông báo mời thầu gói thầu: Đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp GCN QSDĐ và lập hồ sơ địa chính 8 xã (Tân Phú, Phú Thịnh, Song Phú, Long Phú, Tường Lộc, Loan Mỹ, Ngãi Tứ, Bình Ninh) huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long

Thông báo mời thầu gói thầu: Đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp GCN QSDĐ và lập hồ sơ địa chính 8 xã (Tân Phú, Phú Thịnh, Song Phú, Long Phú, Tường Lộc, Loan Mỹ, Ngãi Tứ, Bình Ninh) huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long, Hoàn Thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam.

Tên dự án:Hoàn Thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam
Tên gói thầu:Đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp GCN QSDĐ và lập hồ sơ địa chính 8 xã (Tân Phú, Phú Thịnh, Song Phú, Long Phú, Tường Lộc, Loan Mỹ, Ngãi Tứ, Bình Ninh) huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long
Nguồn vốn:IDA
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban quản lý dự án VLAP – Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Vĩnh Long, số 42A, đường Phạm Thái Bường, Phường 4. Thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, ĐT: 070 825714, FAX : 070.828135
07/10/2008 đến 10/11/2008
1.000.000 (VND)
10/11/2008 13:30
10/11/2008 13:30