Mời chào hàng: Nạo vét kênh và đắp đê rạch Bà Hùng

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban Quản lý dự án Nông nghiệp Long An – Địa chỉ: số 8, đuờng Đỗ Tường Phong, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An; –  Điện thoại: 0723.829232; Fax: 0723.825052. 2. Tên dự án: Nạo vét rạch Bà Hùng (Cống Bà Hùng đến Lộ Thầy […]

Mời chào hàng: Thức ăn tôm thẻ

A. THÔNG TIN CHUNG: Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Trung tâm Khuyến nông Long An   – Địa chỉ:  Khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An.   – Điện thoại/Fax/E-mail : 0723.826432/0723.831432/ttknlongan@gmail.com Tên dự án: Xây dựng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng theo VietGap […]

Mời chào hàng: Cung cấp phân bón

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Trung tâm Khuyến nông Long An – Địa chỉ:  Khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An. – Điện thoại/Fax/E-mail : 0723.826432/0723.831432/ttknlongan@gmail.com 2. Tên dự án: Xây dựng mô hình thâm canh Thanh Long bền vững an […]