Mời chào hàng: Thức ăn tôm thẻ

A. THÔNG TIN CHUNG: Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Trung tâm Khuyến nông Long An   – Địa chỉ:  Khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An.   – Điện thoại/Fax/E-mail : 0723.826432/0723.831432/ttknlongan@gmail.com Tên dự án: Xây dựng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng theo VietGap […]